Dofinansowanie

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna.

Celem projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa GREGSOFT GRZEGORZ KOWALSKI poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” jest zastosowanie innowacyjnych procesów oraz innowacji produktowych w przedsiębiorstwie GREGSOFT GRZEGORZ KOWALSKI w celu podniesienia jego konkurencyjności. Przedmiotem projektu jest aplikacja mobilna oraz webowa pozwalająca na zarządzanie sprzedażą karnetów, kart podarunkowych i innych narzędzi rabatowych. Celem projektu jest stworzenie ekologicznej formy wymiany danych oraz zastąpienie obecnie występujących w formie drukowanej narzędzi rabatowo/promocyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 185 816,80 zł

Translate »

Wyślij zapytanie

Bezpłatna konsultacja

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Nie chcesz czekać?

  ZADZWOń